اعضای مرکز

معرفی اعضا

ریاست مرکز: جناب آقای دکتر محمد جواد مجاهدی

اعضای موسس مرکز:دکتر فاطمه ناظمیان، دکتر فرزانه شریفی پور، دکتر مریم حامی، دکتر عباسعلی زراعتی

اعضای شورای عالی: جناب آقای دکتر زراعتی، جناب آقای دکتر مجاهدی، جناب آقای دکتر رضا مهدوی ظفرقندی، سرکارخانم دکتر فاطمه ناظمیان، سرکار خانم دکتر فرشته ممدوحی، سرکار خانم دکتر مریم حامی، سرکارخانم دکتر فرزانه شریفی پور، سرکار خانم دکتر زهرا لطفی، جناب آقای دکتر حمید اشراقی

dr MJ Mojahedi 
فوق تخصص نفرولوژی استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 dr M Hami
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
dr A Zeraati 
dr F Nazemiyan
دکتر فاطمه ناظمیان
فوق تخصص نفرولوژی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
dr F Sharifi pour
دکتر فرزانه شریفی پور
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
dr MJ Mojahedi 
دکتر محمد جواد مجاهدی
فوق تخصص نفرولوژی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 dr M Hami
دکتر مریم حامی
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
dr R Mahdavi 
dr F Nazemiyan
دکتر فاطمه ناظمیان
فوق تخصص نفرولوژی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
dr F Sharifi pour
دکتر فرزانه شریفی پور
فوق تخصص نفرولوژی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
dr A Zeraati
دکتر عباسعلی زراعتی
فوق تخصص نفرولوژی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر فرشته ممدوحی
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر حمید اشراقی
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر زهرا لطفی
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 

منوی اصلی