فايل هاي آموزشي اساتيد گروه داخلي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

فايل هاي آموزشي اساتيد گروه داخلي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

 

لینک فایل های آموزشی اساتید گروه داخلی

• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -آلکالوز متابولیک- خرداد 1394
سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Normal Acid-Base Homeostasis- خرداد 1394
سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Potassium Disorders- خرداد 1394
سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -sodium and water j- خرداد 1394
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Proteinuria- دیماه 1393
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Hematuria
  دیماه 1393
سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Nephrolithiasis- آبان ماه 1393
• سرکار خانم دکتر مریم حامی -Acute Kidney Injury- آبان ماه 1393
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -   Hematuria - آبان ماه 1393
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Nephrotic syndrome - آبان ماه 1393
• جناب آقای دکتر محمد جواد مجاهدی -  سوالات فیزیوپاتولوزی کلیه نیمسال دوم 92- 93
• جناب آقای دکتر محمد جواد مجاهدی -  Urinary Tract Infections
• سرکار خانم دکتر مریم حامی - Renal Semiology
• سرکار خانم دکتر مریم حامی - Urinary Sediment
• سرکار خانم دکتر فرشته ممدوحی -   Fluid and electrolytes   
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -  Physiology of kidneys
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -  Tubulointristitial Nephritis  

 
 

منوی اصلی